Úvod

Projekt „Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů“
CZ – 09 Česko-norský výzkumný program
ID 7F14500
Program Norských fondů období 2009 – 2014

Projekt Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů, zkráceně „PsychPat“ je koncipován jako interdisciplinární výzkum na rozhraní oblasti zdraví, sociálních a humanitních věd.
Jeho cílem je rozšířit vědeckou, výzkumnou a inovační spolupráci mezi českou a norskou výzkumnou organizací v základním a aplikovaném výzkumu – v ČR reprezentovanou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v Norsku Norwegian School of Sport Sciences v Oslu. Projekt vychází z výsledků českých i zahraničních studií, které zkoumaly vliv pohybové aktivity na zdraví osob dlouhodobě duševně nemocných v psychiatrických léčebnách. Záměrem projektu je navázat na dosavadní výzkumné práce v této oblasti v ČR a Norsku a přispět novými poznatky založenými na vědeckém bádání.
Dalším cílem projektu je zlepšení kvality života dlouhodobě duševně nemocných pacientů v psychiatrických léčebnách prostřednictvím začlenění vybraných pohybových aktivit v pravidelném denním léčebném programu a navrhnout další výzkumné projekty vyplývající z výsledků výzkumu.
Výsledky vzešly za podpory projektu grantem MŠMT ČR, Czech – Norwegian Research Programme (CZ09) 7F14500 “Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů” 2009 – 2014.