Aktuální výzvy


OP VVV 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

Dne 16.11. 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO 3  SC4 zaměřené na pregraduální vzdělávání s uzávěrkou příjmu žádostí nejpozději do 31. 5. 2017. Alokace na výzvu: 400 mil. Kč Oprávněný žadatel: vysoké školy – pedagogické fakulty – pro PF UJEP max. 42,250 mil. Kč Cílové skupiny: studenti – budoucí pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci Povinné aktivity: Projektem…

16.11.2016 | Čtěte více... 

OP PIK_Partnerství znalostního transferu

V rámci OP PIK byla otevřena výzva v programu Partnerství znalostního transferu, jejímž cílem je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017. Výzkumné organizace mohou výt příjemci podpory, výše…

14.11.2016 | Čtěte více... 

OP PIK_Spolupráce_Klastry

V rámci OP PIK, program Spolupráce byla otevřena výzva na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 12. 1. 2017. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 2. 2017 do …

14.11.2016 | Čtěte více... 

OP VVV 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Dne 2. listopadu 2016 byla v rámci PO 2 SC5 vyhlášena výzva zaměřené na Rozvoj kapacit pro VaV s uzávěrkou příjmu žádostí 28. února 2017. Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO a podpora strategického a efektivního řízení VO vč. systémů hodnocení a zabezpečování kvality; zavedení systémů pro popularizaci VaV ve výzkumných organizacích,…

2.11.2016 | Čtěte více... 

OP VVV 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

Dne 1. listopadu 2016 byla vyhlášena výzva v rámci PO3 SC2 zaměřená na digitální vzdělávání s uzávěrkou 1. března 2017. Alokace na výzvu: 250 mil. Kč Oprávněný žadatel: vysoké školy, povinné partnerství více subjektů Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci, žáci, studenti pedagogických fakult Podporované aktivity: Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení žáků Budování kapacit pro rozvoj…

1.11.2016 | Čtěte více... 

OP Z – výzva č. 24 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Operační program: Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_024 Prioritní osa: 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizací a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích). Výzva…

19.10.2016 | Čtěte více... 

OP ŽP – výzva č. 44 Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží

Operační program: Životní prostředí PO 3, SC 3.4, inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží Číslo výzvy: 05_16_044 UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Podporované aktivity: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit. Typy podporovaných projektů: Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP ŽP – výzva č. 41 Odpadové hospodářství

Operační program: Životní prostředí PO 3, SC 3.2, odpadové hospodářství Číslo výzvy: 05_16_041 UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Typy podporovaných projektů a aktivit Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP ŽP – výzva č. 39 Energetické úspory

Operační program: Životní prostředí PO 5, SC 5.1, Energetické úspory Číslo výzvy: 05_16_039 UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Typy podporovaných projektů a aktivit Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy, Výměna a renovace (repase) otvorových výplní, Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, Realizace…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP ŽP – výzvy 13,14, 48 a 49

Operační program: Životní prostředí. Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ochrana národně významných chráněných území, zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy, revitalizace, renaturace a obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních ekosystémů. UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Míra spolufinancování 0 – 15 % dle výzvy. Ukončení příjmu žádostí do 30. 11. 2016, resp. do 31. 12. 2016. Více zde:…

18.10.2016 | Čtěte více... 

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4